image
Używasz wersji przeglądarki, która nie obsługuje wielu nowoczesnych technologii, więc niektóre strony są wyświetlane nieprawidłowo. Więcej informacji

ATRAKCYJNA OFERTA!✅ Kupując oryginalny olej BMW 5w30 lub 0w30 w ilości 1L x 6 szt. + filtr oleju = DARMOWA DOSTAWA 

Kup najpopularniejszy, najwyższej jakości olej BMW 5w30 lub 0w30 wraz z filtrem oleju!


Najlepsza cena i darmowa dostawa tylko do 30 czerwca!

 

Aby skorzystać z oferty, należy wykonać tylko 3 kroki!


 

 

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

 

Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание

 

 

 

 

 

 

    Wybierz olej BMW 

 

   Wybierz filtr oleju

 

      Złóż zamówienie

 

    
    

 

Uwaga! Oferta ważna do wyczerpania zapasów!

 Zapoznaj się z regulaminem promocji

 

 Regulamin akcji promocyjnej z Darmową Dostawą [▼] 

                                                                                                                                                                                              

 

Regulamin akcji promocyjnej z Darmową Dostawą

 

Regulamin Akcji Promocyjnej z Darmową Dostawą

I. Przedmiot Regulaminu
 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcjach Promocyjnych organizowanych w sklepie internetowym 2407.pl, których przedmiotem jest przekazanie w ramach dokonywanych przez Uczestnika zakupów Produktów objętych Akcją promocyjną dodatkowego Produktu wskazanego w materiałach promocyjnych poszczególnej Akcji promocyjnej zamieszczonych w Sklepie Internetowym w zakładce
https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja 

II. Organizator
Organizatorem Akcji promocyjnych jest 2407.pl Sp. z O.O. z siedzibą w Regułach, ul. Elizy Orzeszkowej 1c, 05-820 Reguły, REGON: 384581210, NIP: 522-31-69-715 (dalej jako „Organizator”).

III. Postanowienia ogólne
 1. Akcje promocyjne prowadzone będą w sklepie internetowym 2407.pl prowadzonym pod adresem
https://2407.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy”).
2. Akcja promocyjna będzie prowadzona w określonym terminie od 02-06-2022 po 30-06-2022.
3. Uczestnictwo w Akcjach promocyjnych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Uczestnikiem poszczególnej Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna lub prawna, która w Okresie Sprzedaży Promocyjnej w zależności od rodzaju Akcji promocyjnej dokona zakupu produktów marki 2407.pl objętych daną Akcją promocyjną (dalej: „Produkty Promocyjne”) za kwotę wskazaną w materiałach promocyjnych poszczególnej Akcji promocyjnej zamieszczonych w Sklepie Internetowym w zakładce
https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja lub dokona zakupu Produktów Promocyjnych w ilości wskazanej w materiałach promocyjnych poszczególnej Akcji promocyjnej zamieszczonych w Sklepie Internetowym w zakładce https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja z grat. Produkty Promocyjne dla poszczególnej Akcji promocyjnej zostaną każdorazowo określone w materiałach promocyjnych poszczególnej Akcji promocyjnej zamieszczanych w Sklepie Internetowym w zakładce https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja. Uczestnik poszczególnej Akcji promocyjnej spełniając warunki zakupu Produktów promocyjnych określone w niniejszym punkcie, otrzyma dodatkowo (bez dodatkowych opłat) produkt wskazany w materiałach promocyjnych poszczególnej Akcji promocyjnej zamieszczonych w Sklepie Internetowym w zakładce https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja (dalej: „Produkt Darmowy”)
 5. W przypadku wyłączenia produktów, czy serii z poszczególnych akcji promocyjnych informacja taka zostanie umieszczona w materiałach promocyjnych poszczególnej Akcji promocyjnej zamieszczonych w Sklepie Internetowym w zakładce
https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja.  
6. Produkt Darmowy nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
7. Ilość Darmowych Produktów objętych poszczególną Akcją Promocyjną jest nie ograniczona.
8. Uczestnikowi poszczególnej Akcji Promocyjnej przysługuje dowolna ilość Produktów Darmowych w ramach Promocji.
9. Uczestnik może skorzystać z Promocji bez ograniczeń.
10. Każda Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych.
11. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach przemawiających za tym, że Uczestnik danej Akcji Promocyjnej dokonywał zakupu w ramach zakupów hurtowych, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na warunkach danej Akcji Promocyjnej lub zażądania zwrotu korzyści wynikającej z przyznanego Produktu Darmowego w ramach danej Akcji Promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez Uczestnika.
12. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowym.
13. Wszelkie informacje o każdej Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter dodatkowy. Wiążącą moc prawną i pierwszeństwo przed innymi materiałami mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
14. Uczestnik biorąc udział w konkretnej Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na ogólne warunki Akcji Promocyjnych określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

IV. Odstąpienie od umowy
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa i na zasadach ogólnych obowiązujących w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 Regulaminu Akcji Promocyjnej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Darmowego, Organizator nie będzie zwracał Uczestnikowi wartości Produktu Darmowego.

V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia danej Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania danej Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia danej Akcji Promocyjnej na adres siedziby Organizatora: 2407.pl Sp. z O.O. z siedzibą ul. Elizy Orzeszkowej 1c, 05-820 Reguły. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz nazwę Akcji Promocyjnej, której był Uczestnikiem .
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.
6. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Promocyjnych w Sklepie Internetowym w czasie trwania danej Akcji Promocyjnej rozpatrywane są na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

VI. Dane osobowe
1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby Akcji Promocyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) tj. m.in. na potrzeby sprzedaży Produktów Promocyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji Promocyjnej jest 2407.pl Sp z O.O. z siedzibą w Regułach, ul. Elizy orzeszkowej 1c 265, 05-820 Reguły, REGON: 384581210, NIP: 522-31-69-715. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub usługi pocztowe w celu wysyłki Produktów Promocyjnych, operatorów płatności i banków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, jak również podmioty, którym zostaną dane zostaną powierzone wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie,
b) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą̨ w celu udziału w konkretnej Akcji Promocyjnej jak również mogą być przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”,
c) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie przewidzianym przepisami prawa licząc od czasu zakończenia danej Akcji Promocyjnej lub wycofania zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres,
d) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia,
e) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 f) Uczestnik który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się bezpośrednio z organizatorem promocji we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, pod adresem e-mail:
[email protected].

VII. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnych obowiązuje od dnia 02.06.2022 r. i ma zastosowanie do wszystkich Akcji Promocyjnych realizowanych na zasadach określonych w pkt. I i pkt. III ust. 4 Regulaminu. Regulamin dostępny jest do czasu jego zmiany/anulowania na stronie Sklepu Internetowego
https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja , z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Sklepu Internetowego, oraz w siedzibie Organizatora.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez umniejszenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmian.
 3. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie Sklepu Internetowego
https://2407.pl/pages/kup-olej-bmw-filtr-dostawa-gratis-promocja .
4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji Promocyjnych w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2022 r. godz. 09:00.